team training

In de trainingen die ik geef draait alles om het gedrag van mensen en de communicatiestijl die elk persoon kenmerkt. Dit bepaalt immers voor 80% de effectiviteit of succes van het individu of de groep. Ik hanteer hiervoor de DISC-methode, waarbij ook de drijfveren interesse en waarden kunnen worden betrokken.
Pas als iemand zichzelf goed kent en zelfvertrouwen herwint of versterkt, kan de volgende stap gezet worden. Zelfvertrouwen ontstaat door zelfinzicht en zelfwaardering. Anders gezegd, als mensen een goed inzicht hebben in hun zelfbeeld en hun gedrag, kunnen ze het beste uit zichzelf halen. Dit werkt direct positief door op de werkomgeving en de privé situatie.

Q4 Profiles Stijl-analyse (DISC)

Geschiedenis

De behoefte om menselijk gedrag te begrijpen is al eeuwenoud. Al 400 jaar voor Christus hield de Griek Hippocrates zich bezig met het observeren en begrijpen van menselijk gedrag. In de vorige eeuw heeft vooral Dr. Carl Gustav Jung grote invloed gehad op het typeren van menselijk gedrag.

Jung: typering

De psycho-analist Jung is de grondlegger van persoonlijkheidstypering. Begin jaren twintig publiceerde hij ‘Psychological Types’ en onderscheidde type mensen gebaseerd op vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Hij combineerde deze functies met de tweedeling introvert/extravert. Voor de Persoonlijke Stijl Analyse is het onderscheid tussen denken, voelen en introvert, extravert interessant. Introverte mensen richten hun energie op hun innerlijke wereld. Extraverte mensen richten hun energie vooral op de ‘buitenwereld’. Denkers beslissen op basis van hun ratio. Voelers beslissen op basis van hun emotie.

Marston: het DISC model

Eind jaren twintig ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston het DISC model. Het DISC model is de basis van de Persoonlijke Stijl Analyse. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag. Menselijk gedrag kan actief of passief zijn, afhankelijk van hoe wij onze omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van vier fundamentele temperamenten (DISC).

De Q4 Profiles Stijl-analyse (DISC) analyseert het kernpatroon, het gewenst patroon en het zelfbeeld. Het kernpatroon is nauwelijks aan verandering onderhevig, wat maakt dat deze tool ook zeer goed gebruikt kan worden als werkdocument voor de toekomst. Immers wanneer je niet vanuit je sterke punten werkt is dit vanuit de analyse zichtbaar in de vergelijking tussen het kernpatroon en het gewenst patroon en kun je meten waaraan je moet werken.